Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Uchwała ws przystąpienia

Uchwała ws przystąpienia


Obrazek użytkownika Kotlet

By Kotlet - Posted on 21 maj 2014

Czy sporządzał ktoś może plan miejscowy w oparciu o uchwałę intencyjną o podobnej treści:
"1. Postanawia się o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy ..., zwanego dalej planem.
2. Planem objęty będzie cały obszar gminy – w jej granicach administracyjnych.
3. Opracowanie i uchwalenie planu może następować odrębnie dla poszczególnych miejscowości gminy."

Zastanawia mnie w szczególności trzeci ustęp mówiący o możliwości sporządzania planów oddzielnie dla każdej z miejscowości.
Czy taka konstrukcja jest w ogóle dopuszczalna? Czy nie powinny zostać podjęte odrębne uchwały ws przystąpienia do planów każdej z miejscowości w gminie?

Obrazek użytkownika Paweł Kowalski

Kwestia czy nadzór prawny dopatrzy się tutaj delegowania uprawnień przynależnych radzie na organ wykonawczy, jeżeli tak, to uchwała jest do uchylenia. Do tej pory stosowałem możliwość etapowania prac nad planem, ale uchwała "etapująca" podejmowana była w trakcie procedury. Ważne jest aby wyraźnie zaznaczyć na załączniku graficznym obszary wydzielane z całego planu miejscowego - w ten sposób aby nie było możliwości zarzucenia organowi wykonawczemu dowolności w obieraniu zakresu nowych opracowań.

Obrazek użytkownika knuraj

Poniżej załączam wywód na temat etapowania prac planistycznych napisany na potrzeby pewnego seminarium dot. planowania przestrzennego.

Niejednokrotnie w trakcie rozpoczętej procedury konieczna może być zmiana granic obszaru objętego opracowaniem, bądź ewentualne uchwalenie planu miejscowego w częściach nie koniecznie w tym samym czasie. Powyższe może okazać się przydane w sytuacji gdy gmina nie uzyska zgody na przeznaczenie terenów na cele nierolnicze lub nieleśne, bądź uzyska zgodę tylko na część wnioskowanego obszaru. Innym powodem do zmiany granic mogą być problemy z uzyskaniem uzgodnień np. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska dla obszaru NATURA 2000, ewentualnie problemy związane ze sprzeciwem społeczeństwa dotyczącym obszaru problematycznego. Aby zaradzić wstrzymaniu całego procesu planistycznego istotnym byłaby możliwość podzielenia procesu sporządzania planu na etapy.

W aktualnym orzecznictwie możemy znaleźć wyroki nierzadko sprzeczne, wobec czego przytoczę taki wyrok (WSA w Poznaniu znak: IV SA/Po 317/09 z dnia 1 lipca 2009 r.), który może naprowadzić na ścieżkę postępowania dającą najlepsze efekty oraz spróbuję uzasadnić mój wybór:

„Wojewoda W. rozstrzygnięciem nadzorczym nr (...) z 25 lutego 2009 r. w oparciu o art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm. - dalej jako: SamGminU) orzekł o nieważności wskazanej uchwały uznając, że art. 14 PlanZagospU nie daje podstawy do dzielenia procesu uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na etapy (…).
W skardze pełnomocnik Rady Miasta P. zarzucił rozstrzygnięciu nadzorczemu naruszenie art. 91 SamGminU oraz art. 14 ust. 1, 2 i 5 i art. 15 ust. 1 PlanZagospU i wniósł o jego uchylenie. Uzasadniając to stanowisko wskazano, że brak możliwości opracowania planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego w częściach mógłby prowadzić do zablokowania procesu planistycznego na całym obszarze. Podkreślono, że art. 14 PlanZagospU nie zawiera postanowień zakazujących sporządzania planu miejscowego etapami. Powołując się na orzecznictwo sądów administracyjnych podniesiono, że dopuszczalne jest przygotowywanie częściowych planów miejscowego zagospodarowania w ramach obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego(…).
Sąd zwraca uwagę, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu sprowadza się do zidentyfikowania obszaru dla którego ten plan ma być uchwalony. Przepisy ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym nie ustanawiają żadnych dodatkowych wymogów, oprócz omówionych powyżej, wynikających z art. 14 ust. 1 i ust. 2 PlanZagospU(…).
Skoro ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi, że rada gminy może uchwalać plan miejscowy dla określonego obszaru lub dla całej gminy, może również - poza wyjątkami określonymi ustawowo - miejscowego planu nie uchwalać, to nie ma przeszkód aby plany uchwalane były co do poszczególnych części obszaru objętego uchwałą o której mowa w art. 14 ust. 1 PlanZagospU. Warunkiem jest aby plan mieścił się w granicach obszaru objętego uchwałą o przystąpieniu do sporządzenia planu.”.

Przytoczę również wyrok (WSA w Lublinie, II SA/Lu 662/07 z dnia 25 października 2007 r.), który również mówi o możliwości etapowania, jednak wskazuje na konieczność podjęcia uchwały w sprawie zmiany uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

„Wszczęta procedura planistyczna w toku jej realizacji może w pewnych sytuacjach wymagać zmian, co do obszaru objętego przyszłym planem etapowego uchwalania planu, a nawet - w sytuacji ekstremalnej być przerwana.
Organem uprawnionym do podjęcia tego rodzaju zmian jest wyłącznie rada gminy działająca w drodze uchwały o zmianie uchwały o przystąpieniu do sporządzenia planu miejscowego bądź w drodze uchylenia podjętej uchwały.
Rada Gminy podejmując zaskarżoną uchwałę o zmianie uchwały o przystąpieniu do opracowania zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obowiązującego na terenie gminy przez realizację prac nad zmianą planu w dwu etapach, nie naruszyła przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będącej podstawą jej wydania".

Z wyroku z Lublina możemy wywnioskować, iż samowolne zmienienie granicy opracowania przez gminę może być naruszeniem właściwości organów (art. 28 ust. 1 ustawy) , gdyż to rada gminy posada prawo do zmiany granic, a nie wójt. Ale czy to nie rada będzie uchwalać plan miejscowy już w nowych granicach, i czy to nie ona uchwalając taki plan zatwierdzi jego nowe granice?
Sprawę można byłoby rozwiązać w następujący sposób: w uchwale o przystąpieniu przezorna gmina powinna dopisać taki paragraf brzmiący „Dopuszcza się etapowe uchwalanie planu miejscowego”, wtedy na pewno nie nastąpi naruszenie właściwości organów.
Co w przypadku gdy takiego zapisu w uchwale o przystąpieniu nie ma, a jesteśmy daleko z procedurą? Moim zdaniem brak takiego zapisu nie powinien dyskwalifikować gminy do możliwości etapowego uchwalania prac planistycznych. Ponadto jestem przeciwny podejmowaniu uchwały o zmianie granic, gdyż jej podjęcie może spowodować konieczność powrócenia do początku procedury. Podstawą prawną uchwały zmieniającej jest bez wątpienia art. 14 ustawy, wobec czego uchwałę należy ogłosić i obwieścić zgodnie z art. 17 pkt 1 ustawy, następnie … zebrać wnioski - czyli przeprowadzić procedurę od nowa (zgodnie z art. 17 etapy opisane w punktach od nr 1 do nr 14 przeprowadza się kolejno).
Wobec powyższych rozważań, w przypadku konieczności zmiany granic (oczywiście tylko ich zmniejszenia), nie podejmujmy uchwały zmieniającej, a po prostu zmieńmy granice, bądź przyjmijmy, iż część planu dla obszaru problemowego będzie uchwalona po rozdzieleniu procedury w późniejszym etapie. Ważnym jest jednak, aby na granice projektu planu na wyłożeniu były takie jak podczas jego uchwalenia.

Obrazek użytkownika Kotlet

W moim konkretnym przypadku jestem na samym początku procedury planistycznej i chciałbym dobrze "wystartować" - jest teraz jeszcze w miarę dobry czas na jakieś zmiany w uchwale inicjującej więc próbuję dojść do ładu z tą uchwałą.
Jak już pisałem w treści uchwały jest mowa o możliwości opracowania planu w konkretnym podziale - na miejscowości:
"2. Planem objęty będzie cały obszar gminy – w jej granicach administracyjnych.
3. Opracowanie i uchwalenie planu może następować odrębnie dla poszczególnych miejscowości gminy."
Zderzając ww treść uchwały inicjującej z przytoczonym wyrokiem WSA w Poznaniu wychodzi na to, że można.
Czy ktoś ma jeszcze jakieś przykłady rozstrzygnięć WSA/NSA?

Szklanka przegotowanej wody oraz kromka czerstwego chleba to posiłek krzepiący oraz elegancki.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 27 gości.