Jesteś tutajSprawozdanie z seminarium ZOIU „problemy planistyczne – Jesień 2010”.

Sprawozdanie z seminarium ZOIU „problemy planistyczne – Jesień 2010”.


Monika Skrzypczak, Redakcja Urbanistyka.info

 

Tegoroczne dwudniowe jesienne seminarium pt. „problemy planistyczne” zorganizowane przez Zachodnią Okregową Izbę Urbanistów obejmowało trzy grupy tematyczne: GIS, systemy planowania przestrzennego w Polsce, we Francji i w Anglii, oraz problematyka środowiskowa.
Pierwszy dzień seminarium rozpoczęła dr Elżbieta Szopińska, która zaprezentowała referat dotyczący zasad kształtowania zieleni wzdłuż dróg. Prelegentka przedstawiła propozycję standardów w zakresie kształtowania zieleni wysokiej wzdłuż miejskich tras komunikacyjnych. Owe standardy powstały na zlecenie Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu w 2009 roku – trzyczęściowe opracowanie stworzono w oparciu o światowe wzorce oraz obowiązujące przepisy prawa. Część pierwsza – teoretyczna – stanowi zbiór podstawowych informacji na temat zieleni przyulicznej i jej roli w kształtowaniu środowiska miejskiego. Część druga – metodyczna – dotyczy omówienia najważniejszych zasad projektowania ze szczególnym uwzględnieniem zakresu merytorycznego analizy początkowej fazy procesu projektowego. Trzecia część stanowi natomiast zbiór modelowych rozwiązań w zakresie kształtowania zieleni wysokiej dla wybranych typów dróg, z uwzględnieniem rozmieszczenia podziemnej i naziemnej infrastruktury technicznej.
W roli kolejnego prelegenta wystąpiła arch. Ewa Ogłęcka, która w swoim wystąpieniu podjęła próbę analizy resortowego projektu zmiany ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Wskazała najistotniejsze problemy, jakie może generować projekt zmiany ustawy, a także zwróciła uwagę na brak integracji przepisów związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, wskazując m.in. na pozostawienie specustaw poza systemem planowania. W podsumowaniu prelegentka jednoznacznie stwierdziła, że zaproponowane w omawianym projekcie zmiany dotychczasowych regulacji prawnych, w tym przebudowa istniejącego systemu planowania przestrzennego, mogą spowodować zahamowanie procesów planistycznych, co w konsekwencji może doprowadzić do spowolnienia procesów inwestycyjnych.
 
Po południowej przerwie kawowej, tematyka seminarium związana była z systemami planowania przestrzennego we Francji i Anglii.
Katarzyna Piskorek w swoim referacie pt. „Przykłady rewitalizacji zdegradowanych przestrzeni małych i średnich miast przy użyciu wielkoskalowych obiektów usługowych” przedstawiła wybrane przykłady francuskiej urbanistyki operacyjnej.
Z kolei Janek Barski i Aaron Mo zaprezentowali zespół narzędzi wykorzystywanych w procesie partycypacji społecznej funkcjonujących w angielskim systemie planistycznym.
Pierwszy dzień konferencji zakończył się panelem dyskusyjnym z udziałem posłanki Aldony Młyńczak (sprawozdawcy sejmowego kilku tegorocznych zmian ustawy o pizp). Burzliwa dyskusja na temat projektu nowej ustawy zakończyła się apelem posłanki Aldony Młyńczak o składanie uwag i propozycji zmian obowiązujących przepisów ze sfery planowania przestrzennego za pośrednictwem Zachodniej Okręgowej Izby Urbanistów. Każda propozycja powinna być sformułowana jako projekt zmiany ustawy lub rozporządzenia i uzupełniona uzasadnieniem (Propozycje można przesyłać na adres biuro@zoiu.pl. W tytule e-maila proszę dopisać zwrot "propozycja zmian w prawie".).
 
 
Kolejny dzień seminarium rozpoczął się referatem prof. Tadeusza Borysa i Janusza Korzenia pt. „Jak bronić zasad rozwoju zrównoważonego w planowaniu przestrzennym w skali lokalnej?”. Próba odpowiedzi na to fundamentalne pytanie wymagała postawienia kolejnych pięciu bardziej szczególowych pytań: 1) jak rozumieć idee rozwoju zrównoważonego?, 2) czy rozwój zrównoważony jest kategorią wymierną, możliwą do wyegzekwowania?, 3) jaka jest rola i miejsce ładu przestrzennego w benchmarkingowym ujęciu rozwoju zrównoważonego, czyli ładu zintegrowanego?, 4) czy jesteśmy bliżej rozwoju zrównoważonego czy niezrównoważonego, ładu czy nieładu przestrzennego?, 5) jakimi narzędziami planistycznymi wdrażać idee zrównoważonego rozwoju, w tym ładu przestrzennego, na poziomie lokalnym?
W odpowiedzi na ostatnie pytanie podkreślono jak istotnym narzędziem dla wdrażania zasad zrównoważonoge rozwoju jest studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy. Zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia tego dokumentu
W kolejnym wystąpieniu Marcin Bojarski z Instytutu Systemów Przestrzennych i Katastralnych starał się wyjaśnić czym jest GIS i jakie korzyści mają z niego planiści. Ponadto przybliżył europejską inicjatywę tworzenia/porządkowania, tzw. Infrastruktury informacji przestrzennej (IIP), w ramach której funkcjonują m. in.: Dyrektywa INSPIRE oraz ustawa z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej.  
Mec. Jacek Dżedzyk omówił regulacje obowiązującej od niedawna ustawy o wspieraniu usług telekomunikacyjnych w odniesieniu do miejscowych planów.
Środowiskową grupę tematów zamknęła dr Grażyna Łyczkowska z Wielkopolskiego Biura Planowania Przestrzennego w Poznaniu, która przedstawiła referat poświęcony problematyce gospodarowania wodami na szczeblu regionalnym, na przykładzie planu zagospodarowania przestrzennego województwa wielkopolskiego. Refarat był uzupełnieniem listopadowego polsko-brytyjskiego seminarium „Planowanie przestrzenne a woda”, na którym prezentowano z jednej strony przykłady dolnośląskie, a z drugiej z West Midlands (zachęcam do przeczytania sprawozdania z seminarium:
 
          Podsumowaniem drugiego dnia konferencji było forum dyskusyjne, które głównie skupiało się wokół problematyki legislacyjnej, a także dostępności baz danych GIS.
 
Przygotowała:
Monika Skrzypczak, Urbanistyka.info
 

 

Your rating: None Average: 3 (1 vote)


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 39 gości.