Jesteś tutaj Sprawozdanie z seminarium Problemy Planistyczne Wiosna 2013 21-22 maj 2013 r.

Sprawozdanie z seminarium Problemy Planistyczne Wiosna 2013 21-22 maj 2013 r.


Monika Skrzypczak, Urbanistyka.info

Tegoroczne seminarium zwyczajowo zostało podzielone na dwa dni, w ramach których omówiono zagadnienia z dwóch grup tematycznych dotyczących planowania przestrzennego w Polsce. Pierwszy dzień poświęcony był głównie zagadnieniom legalności opracowywanych dokumentów planistycznych, zarówno planów miejscowych jak i decyzji o warunkach zabudowy. Natomiast drugi dzień seminarium dotyczył zagadnień wiążących  ochronę i opiekę nad zabytkami z planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym.

R.PR. Marcin Bator z Samorządowego Kolegium Odwoławczego  we Wrocławiu podczas swojego wystąpienia poruszył problematykę dotyczącą zgodności warunków zabudowy ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.  Wskazał na piętrzące się problemy przestrzenne wynikające z braku spójności dokumentu stanowiącego politykę przestrzenną gminy, z warunkami zabudowy, które powodują, że można budować wszystko i wszędzie. Według niego istnieje potrzeba zachowania spójności pomiędzy aktami o charakterze generalnym i abstrakcyjnym. Należy zwrócić uwagę, że dokumentem o charakterze abstrakcyjnym oprócz studium jest również plan zagospodarowania województwa i KPZK. Podobna sytuacja dotyczy specustaw np. decyzji ZRID - tu również należy się zastanowić nad ich spójnością z aktami o charakterze abstrakcyjnym. Bator przywołał trzy wyroki NSA, które wyłamują  się z powszechnie przyjętej interpretacji ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wskazujac że studium nie jest wiążące dla decyzji lokalizacyjnych. Według orzeczenia z 2010, studium nie jest źródłem powszechnie obowiązującego prawa, ale nie jest pozbawione znaczenia prawnego, jako akt prawa wewnętrznego wiąże radę przy uchwalaniu planu miejscowego, a w razie braku planu wiąże organ przy wydaniu decyzji o warunkach zabudowy. Kolejne orzeczenia mają podobny charakter. Niestety obecnie dominuje orzecznictwo, które nie podtrzymuje takiej interpretacji. Konstytucja RP (art. 87) nie dopuszcza wydania decyzji administracyjnej na podstawie przepisów wewnętrznych, również Prof. Niewiadomski w komentarzu do ustawy powiela ten pogląd. W podsumowaniu Bator stwierdził, że nie ma argumentów jurydycznych, które pozwalają odmawiać wydania WZ tylko i wyłącznie na podstawie niezgodności ze studium. Jednak zadał pytanie, czy studium pozbawione jest jakichkolwiek wartości przy wydawaniu WZ? Otóż stwierdził, że istnieją sytuacje gdzie studium nie tyle wpłynęło na możliwość wydania pozytywnej decyzji, ale na samą jej treść. Mianowicie możemy stosować zapisy studium w charakterze dowodowym  np. w odniesieniu do wskaźników parkingowych, pod warunkiem, że pojawi się odpowiednie uzasadnienie - taka praktyka stosowana jest w gminie  Wrocław.
Kolejny prelegent - Pan Tomasz Małyszka z Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu - kontynuował zagadnienia z zakresu legalności dokumentów planistycznych, przytoczył najczęściej pojawiające się naruszenia prawa przy sporządzaniu dokumentów planistycznych w województwie wielkopolskim, m.in.:
- brak przekazania wszystkich uwag na etapie wyłożenia,
- częściowe uwzględnienie uwag, które następnie nie zostały przekazane radzie gminy,
- nie przekazanie uwag ze wszystkich wyłożeń,
- stosowanie mieszanych funkcji przeznaczenia terenu, które wzajemnie się wykluczają – przytoczono   
   m.in. wyrok NSA IVA/Po987/12 z 28 listopada 2012 r.,
- brak określenia parametrów i wskaźników dla dopuszczonej zabudowy,
- brak linii zabudowy na rysunku planu,
- brak jednoznacznego przeznaczenia terenów w stosunku do elektrowni wiatrowych,
- brak określenia dojazdu,
- pojęcie podziału nieruchomości nie jest tożsame z pojęciem scalania i podziału,
- wprowadzenie zakazu podziału nieruchomości,
- wprowadzenie zakazu hodowli zwierząt.
Pojawiła się również prośba o przekazywanie w całości dokumentacji planistycznej w terminie 7 dni od uchwalenia planu, a także przekazywanie wydruku uchwały z systemu e-dziennik z klauzulą „podpisany”, tak aby uniknąć ewentualnej niespójność wersji analogowej z publikowaną.  
W drugiej części prelekcji P. Małyszka omówił problematykę interpretacji zapisów planu spowodowaną nieostrymi zapisami w szczególności dotyczącymi definicji: zabudowy, intensywności zabudowy, linii zabudowy (linia zabudowy musi pojawić się wszędzie gdzie dopuszczamy zabudowę), proponując formuły tych definicji.
Następnie Pani Anna Krzystolik z Wydziału Urbanistyki i Architektury Urzędu Miejskiego w Pszczynie zaprezentowała referat poświęcony problemom planistycznym na Górnym Śląsku. W pierwszej kolejności odniosła się do nazewnictwa stosowanego w uchwałach o przystąpieniu, które nieprawidłowo przesądzają o sposobie przeznaczania i zagospodarowania terenu. Następnie odniosła się do etapowanie prac planistycznych, przytaczając dwa przeciwstawne wyroki w tej sprawie (WSA IV SA/Po 317/09 z dnia 1 lipca 2009 r.; WSA II SA/Lu 662/07 z dnia 25 października 2007 r.).  Nawiązała również do nowelizacji ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze, która obliguje ujawnienie udokumentowanych złóż kopalin w studiach i planach miejscowych, a także w planach wojewódzkich, w kontekście możliwości przeznaczenia terenów. Podobnie jak poprzedni prelegent odniosła się do definicji stosowanych w dokumentach planistycznych.
Ostatnim prelegentem był sędzia dr Mirosław Gdesz z Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. W pierwszej kolejności odniósł się do wywłaszczenia planistycznego w kontekście uwarunkowań ekonomicznych i ułomności systemu prawnego. Mianowicie prawo dopuszcza wywłaszczenie na cele publiczne, niestety w naszym systemie tereny zielone nie stanowią celu publicznego, zatem ich realizacja bez zgody właściciela jest niemożliwa. Problem ten przedstawił na przykładzie gminy Zakopane, gdzie pojawił się precedensowy wyrok NSA (II OSK 706/2012 z dnia 5 czerwca 2012), który wyważył problematykę własności z bezpieczeństwem i charakterem gminy, uchylając wyrok WSA w sprawie lokalizacji zabudowy na stokach Gubałówki. Kolejną ważną kwestią poruszoną przez Gdesza były prognozy finansowe skutków uchwalanie planu miejscowego. Według niego prognozy te powinny być opracowywane przez rzeczoznawców majątkowych, tak aby w rzetelny sposób przedstawiały skutki ekonomiczne dla gminy. Przytoczył zapisy planów miejscowych w których ewidentnie pominięto kwestię planowania ekonomicznego np. nie stosując zróżnicowania stawki procentowej na podstawie art. 36  w stosunku do terenów komunikacji. W dalszej części poruszył kwestię scalania i podziału nieruchomości. W orzecznictwie dominują wyroki,  z których wynika, że rada gminy nie posiada uprawnień do określania warunków i zasad podziału nieruchomości. Według Gdesza wprowadzanie w planach zasad scalenia i podziału nie ma najmniejszego sensu w obliczu braku ich stosowania. Przytoczył wyrok opublikowany w żółtym orzecznictwie (5 czerwca 2012 r.), którego nie ma w bazie internetowej, w którym punktem wyjścia jest definicja ładu przestrzennego na podstawie której możemy ustalić max. i min. szerokości frontu działki.  
 
Zwyczajowo pierwszy dzień seminarium zakończyło forum dyskusyjne, na którym poruszono między innymi kwestie definicji infrastruktury technicznej w odniesieniu do biogazowni, fotowoltaiki i elektrowni wiatrowych, a także definicji uzbrojenia terenu oraz ścieżki postępowania w związku ze zmianą ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych.
 
 
Kolejny dzień seminarium otworzył Pan Janusz Korzeń z Przeglądu Urbanistycznego, który poruszył zagadnienie tworzenia parków kulturowych na przykładzie własnych doświadczeń zawodowych. Zauważył że środowiska konserwatorskie oraz społeczeństwo niestety podchodzi do tego zagadnienia jak do kolejnej formy ochrony konserwatorskiej, która spowoduje szereg ograniczeń. Jednak tworzenie parków kulturowych jest jednym z najlepszych, choć mało rozpowszechnionym narzędziem do prowadzenia aktywnej ochrony konserwatorskiej i udostępniania oraz promowania walorów dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego.
Pani Jolanta Welc-Jędrzejewska z Narodowego Instytutu Dziedzictwa Oddział w Łodzi, kontynuowała zagadnienie związane z ochroną zabytków na przykładzie opracowanego gminnego programu opieki nad zabytkami, jako dokumentu współdziałającego z opracowaniami planistycznymi wykonywanymi na poziomie gminy. Zaprezentowała poszczególne etapy prac, podstawy prawne oraz problemy jakie pojawiły się na etapie tworzenia dokumentu. Na koniec swojego wystąpienia Prelegentka poleciła stronę internetową www.nid.pl na której udostępniono prezentowany standard. Oprócz tego na witrynie tej można znaleźć poradnik związany z ochroną i opieką zabytków w studiach uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  i planach miejscowych.
Po panelu dyskusyjnym swój referat zaprezentowała dr Katarzyna Kajdanek z Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego. Przybliżyła problematykę suburbanizacji w Polsce z perspektywy własnych badań socjologicznych. Wskazała na niedoskonałości statystyk polegające na brakach meldunkowych zaciemniających obecny obraz suburbanizacji w Polsce. Według niej, obecny proces suburbanizacji nie wynika wyłącznie z chęci wyprowadzenia się na tereny wiejskie, a głównie z potrzeb mieszkaniowych determinowanych niższymi kosztami budowy lub kupna mieszkania. Innym aspektem jest kreowanie pewnej mody na posiadania własnego domu, a jeszcze innym tworzenie odpowiedniej kreacji podaży. Obecna jakość życia na suburbiach zdecydowanie się pogorszyła, co w dalszej części zaprezentowała prelegentka. 
Z kolei dr hab. inż. arch. Irena Niedźwiedzka-Filipiak odniosła się do zagadnień związanych z krajobrazem. Prelegentka poruszyła bardzo ważną kwestię trzeciego wymiaru w planowaniu przestrzennym na przykładzie waloryzacji krajobrazowej. Następnie zaprezentowała metodę na której w poszczególnych wsiach możemy budować wizerunek przestrzeni poprzez dane wyróżniki. Zaprezentowała również czym są wyróżniki i w jaki sposób należy ich szukać.
Na zakończenie drugiego dnia seminarium Adam Derc w Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego ogłosił komunikat dotyczący wytycznych regionalnych dla studium gmin przygotowany przez Wielkopolskie Biuro  Planowania Przestrzennego.
Na koniec warto również przywołać referat Bohdana Tołkacza z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego, z pierwszego dnia seminarium na temat planowania na obszarach funkcjonalnych na przykładzie „Kompleksu turystyczno-edukacyjnego Odra-Warta-Drwa (KOTURED)”, który stanowił kontynuację dla drugiego bloku seminarium. 
 
Drugi dzień seminarium zamknęło forum dyskusyjne na temat „jak poprawić warunki życia w strefach podmiejskich”, którego moderatorem był Ryszard Wilczyński – Wojewoda Opolski, z udziałem prelegentów. 
 
 
Your rating: None Average: 4 (5 votes)


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 24 gości.