Jesteś tutajSłupsk - unieszkodliwianie odpadów przez biogaz

Słupsk - unieszkodliwianie odpadów przez biogaz


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.eko-gminy.pl

 

Regionalne Składowisko Odpadów Komunalnych w Bierkowie zostanie rozbudowane, co pozwoli na maksymalne wykorzystanie produkowanego w trakcie mineralizacji biogazu. Zostanie zbudowana pryzma energetyczna, która zlokalizowana będzie w północno-zachodniej części składowiska na istniejącej i obecnie eksploatowanej kwaterze, w sąsiedztwie zbiornika odcieków i już wykonanych dwóch pryzm energetycznych. Realizacja pryzm energetycznych na terenie Regionalnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Bierkowie jest rozwiązaniem optymalnym z punktu widzenia ochrony środowiska i ekonomii eksploatacji składowiska.
 
Pryzmy energetyczne pozwalają na kompleksową, nieuciążliwą dla środowiska i bezpieczną mineralizację frakcji organicznej odpadów znajdujących się na składowisku. Pozwalają także na maksymalne wykorzystanie produkowanego w trakcie mineralizacji biogazu. Powstający biogaz będzie wykorzystywany jako paliwo (w kotłowni grzewczej i generatorze energii elektrycznej). Konsekwencją wykorzystania biogazu jako paliwa będzie zmniejszenie emisji zanieczyszczeń energetycznych, a zwłaszcza dwutlenku siarki, pyłów i tlenku węgla. Zmniejszone zostaną koszty eksploatacji składowiska odpadów oraz jego rekultywacji.
 
W celu pozyskania gazu składowiskowego w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie wykonano na obszarze 8,95 ha składowiska odpadów stałych 34 odwierty gazu i zamontowano instalację odgazowania złoża. Gaz kolektorami zbiorczymi doprowadzono do budynków generatorów, gdzie za pomocą dwóch zespołów prądotwórczych przetwarzany jest na energię elektryczną i cieplną (blok cieplny). Energia ta pokrywa potrzeby zaplecza technicznego i socjalnego składowiska, a nadmiar sprzedawany jest do Zakładu Energetycznego.
 
Budowa sortowni odpadów umożliwiła mineralizację odpadów organicznych przez ich odgazowanie w pryzmach energetycznych. Obecnie na terenie składowiska, w ramach istniejącego pozwolenia, wykonano już dwie pryzmy energetyczne, które dostarczają biogaz do istniejącego systemu energetycznego składowiska. Rozbudowa systemu o następną pryzmę pozwoli na maksymalne wykorzystanie frakcji organicznej składowiska i kompleksowe wykorzystanie potencjału składowiska do produkcji zielonej energii. Niezbędna jest przebudowa systemu odbioru energii i zakup efektywniejszych urządzeń.
 
Istotny jest także fakt znaczącej poprawy komfortu cieplnego na obiektach składowiska, co bezpośrednio wpłynie na poprawę jakości pracy wszystkich zatrudnionych. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną i elektryczną wytwarzaną w elektrociepłowniach, obecnie wykorzystywaną do funkcjonowania zakładu, będzie skutkowało zmniejszeniem emisji substancji szkodliwych przedostających się do środowiska. Produkcja minimum 150 MWh energii rocznie pozwoli na ograniczenie spalania węgla o ok. 200 ton węgla średniej kaloryczności. Fakt ten wpłynie na poprawę jakości środowiska, czego konsekwencją będzie wzrost atrakcyjności osiedleńczej, turystycznej i gospodarczej obszaru objętego oddziaływaniem składowiska.
 
Realizacja zadania wynika także z pilnej potrzeby poprawy wykorzystania ekologicznych źródeł energii, zmniejszenia emisji zanieczyszczeń na terenie zakładu oraz popularyzacji odnawialnych źródeł energii wśród społeczności miasta Słupska i Gminy Słupsk. Projekt przyczyni się do zwiększenia udziału energii odnawialnej w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, a tym samym do realizacji zobowiązań wynikających z Traktatu Akcesyjnego Polski do Unii Europejskiej w zakresie udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. Zaniechanie realizacji zadania w perspektywie wieloletniej miałoby wpływ na zdrowie mieszkańców regionu i jakość środowiska naturalnego.
 
Program „Rozbudowa istniejącego systemu pozyskiwania gazu składowiskowego i wykorzystanie go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów w Bierkowie”, jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego. Beneficjentem jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o. w Słupsku.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 7 gości.