Jesteś tutajRada Ministrów przyjęła projekty aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska

Rada Ministrów przyjęła projekty aktów prawnych przygotowanych przez Ministerstwo Środowiska


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
Ministerstwo Środowiska

Na wczorajszym posiedzeniu Rząd zajął się omówieniem aktów prawnych dotyczących odpadów komunalnych, opakowań, jakości powietrza oraz gospodarki finansowej NFOŚiGW i funduszy wojewódzkich.
 
Rada Ministrów przyjęła:
 
Projekt ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach
 
Ustawa zakłada przejęcie przez gminy zarządzania odpadami komunalnymi, a przez to uzdrowienie gospodarki odpadami w kraju. Według projektu gmina przejmie obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych z mocy ustawy. Oznacza to, że gminy nie będą musiały już przeprowadzać referendum gminnego, którego wymóg w praktyce blokował przejęcie przez gminy zagospodarowania odpadów. Oznacza to także ustanowienie jednolitych zasad finansowania odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na terenie całego kraju. Wdrożenie projektu pozwoli skutecznie uporządkować gospodarkę odpadami komunalnymi i stworzyć szczelny i nowoczesny system gospodarowania odpadami.
 
W nowym systemie gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady (tak jak za wodę czy ścieki), a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług (odpowiednie zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem).
 
Założenia do projektu ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
 
Celem projektu jest m.in. uszczelnienie systemu zagospodarowania odpadów opakowaniowych i ułatwienie przedsiębiorcom realizacji ustawowych obowiązków. Obecnie system nie jest skuteczny i nie gwarantuje faktycznego osiągania poziomów odzysku i recyklingu, wymaganych w dyrektywie w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych.
 
Projekt założeń do projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw stanowiący transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE)
 
Ustawa określa m.in. sposób postępowania w przypadku przekroczeń norm jakości powietrza, aby zapewnić ochronę życia i zdrowia ludzi. Wskazuje też działania służące ochronie środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz konieczne do podjęcia przedsięwzięcia, zmierzające do osiągnięcia norm jakości powietrza, m.in. w zakresie pyłu PM2,5 oraz pozostałych zanieczyszczeń.
 
 
Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie gospodarki finansowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej
 
Określono w nim m.in. reguły przekazywania przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i fundusze wojewódzkie środków na dochody budżetu państwa. Wprowadzono nowy mechanizm – rezerwę celową tworzoną w budżecie państwa. Rezerwa celowa będzie służyła finansowaniu realizacji przez państwowe jednostki budżetowe zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Finansowanie przy zastosowaniu nowego mechanizmu zastąpi bezpośrednie przekazywanie przez NFOŚiGW i wfośigw środków finansowych państwowym jednostkom budżetowym.
 Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 1 gość.