Jesteś tutajPlany zagospodarowania należy przesyłać do delegatur UKE

Plany zagospodarowania należy przesyłać do delegatur UKE


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
UKE

 

Delegatury UKE przyjmują zawiadomienia i wnioski o wydanie opinii, które dotyczą miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
 
 
KOMUNIKAT UKE:
 
Szanowni Państwo
Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast!
Na podstawie art. 23 w związku z art. 11 pkt. 8 lit. k i z art. 17 pkt. 6 lit. d oraz art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w związku z art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 7 maja 2010 r. o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych, Prezes Urzędu Komunikacji Elektronicznej opiniuje w zakresie telekomunikacji miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.
Dotychczas zawiadomienia i wnioski o wydanie opinii, dotyczące miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego były kierowane na adres:
Urząd Komunikacji Elektronicznej 
ul. Kasprzaka 18/20
01-211 Warszawa
 
 
Uprzejmie proszę, aby od dnia 18.10.2010 r. kierować zawiadomienia i wnioski o zaopiniowanie zgodnie z poniższą tabelką:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 W przypadku przesyłania dokumentów drogą elektroniczną proszę o wykorzystywanie do tego celu portalu e-PUAP http://epuap.gov.pl/, który gwarantuje każdemu Wójtowi, Burmistrzowi, Prezydentowi Miasta opatrzenie pisma kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
Ponadto w celu ułatwienia Państwu sporządzania planów miejscowych i studiów uwarunkowań zgodnie z ustawą o wspieraniu rozwoju usług i sieci  telekomunikacyjnych, zachęcam do zapoznania się z kolejnym katalogiem wytycznych do dokumentów planistycznych.
I. Wytyczne do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
a) W projekcie studium należy uwzględnić regulacje zawarte w przepisie art. 46 ust. 1 w/w ustawy, skutkujące niestosowaniem zakazów lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej oraz nieprzyjmowaniem rozwiązań uniemożliwiających lokalizowanie w/w inwestycji, o ile są one zgodne z przepisami odrębnymi. Uwzględnienie w/w regulacji w projekcie studium ma na celu zapewnienie ustawowej (art. 9 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym) spójności ustaleń studium z ustaleniami miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, sporządzonych dla realizacji polityki przestrzennej, określonej w w/w studium.
b) W polityce przestrzennej określonej w projekcie studium należy uwzględnić kierunki rozwoju  infrastruktury telekomunikacyjnej, zapewniając techniczną i przestrzenną dostępność do systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych, funkcjonujących na rynku usług komunikacji elektronicznej. Z tego względu treść studium powinna przewidywać możliwości:
- lokalizacji sieci telekomunikacyjnych zarówno w tradycyjnych jak i w nowych technologiach, w tym budowy, rozbudowy i modernizacji infrastruktury światłowodowej;
- objęcia terenu gminy zintegrowanym systemem telekomunikacyjnym, połączonym z systemami sieci internetowych: wojewódzkiej i krajowej;
- rozwoju systemów telekomunikacyjnych i teleinformatycznych (przewodowych i bezprzewodowych) stosownie do wzrostu zapotrzebowania na usługi telekomunikacyjne i teleinformatyczne w gminie i w regionie.
II. Wytyczne do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
Wydanie pozytywnej opinii do projektu miejscowego planu możliwe jest po stwierdzeniu  braku istnienia zakazów czy rozwiązań uniemożliwiających realizację inwestycji celu publicznego w zakresie infrastruktury telekomunikacyjnej. W przeciwnym razie Prezes UKE opiniuje negatywnie projekt planu miejscowego. Aby tego uniknąć proszę zwrócić uwagę na następujące zagadnienia:
a) W projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy uwzględnić regulacje zawarte w w/w przepisach ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Art. 46 ust.1 w/w ustawy stanowi, że plan miejscowy „nie może ustanawiać zakazów, a przyjmowane w nim rozwiązania nie mogą uniemożliwiać lokalizowania inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej, w rozumieniu ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, jeżeli taka inwestycja jest zgodna przepisami odrębnymi". Z kolei art. 46 ust. 2 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci  telekomunikacyjnych stwierdza, że przeznaczenie terenu na cele: zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, rolnicze i leśne (jak też różnego rodzaju zieleni urządzonych i nieurządzonych), usługowe i produkcyjne „nie jest sprzeczne z lokalizacją inwestycji celu publicznego z zakresu łączności publicznej". Dalsza część tego przepisu w przypadku zabudowy jednorodzinnej uznaje za niesprzeczną z w/w przeznaczeniem lokalizację infrastruktury komunikacyjnej o nieznacznym oddziaływaniu w rozumieniu przepisów art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych.
b) Ustawa o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych zmieniła w przepisach obowiązujących m.in. art. 39 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, z późn. zm.). Zmiany te (m.in. w art. 39: dodany ust. 1a i zmiana w treści art. 39 ust. 3), odmiennie niż dotychczas, pozwalają na lokalizację w pasach drogowych infrastruktury technicznej niezwiązanej z drogą, „jeżeli warunki techniczne i wymogi bezpieczeństwa na to pozwalają". Co do zasady, lokalizacja taka wymaga zgody właściwego zarządcy drogi, jednak zarządca może odmówić takiej zgody wyłącznie wtedy, jeżeli w/w lokalizacja spowodowałaby „zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, naruszenie wymagań wynikających z przepisów odrębnych lub miałyby doprowadzić do utraty uprawnień z tytułu gwarancji lub rękojmi w zakresie budowy, przebudowy lub remontu drogi".
c) Należy unikać wprowadzania (co do zasady) zakazu lokalizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych.
d) Istotnym jest stosowanie w nazewnictwie z zakresu infrastruktury technicznej pojęć określonych w obowiązujących przepisach prawa. Pojęciami tymi są: „uzbrojenie terenu" w rozumieniu przepisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, będące „inwestycją celu publicznego" (też w rozumieniu w/w ustawy), stanowiące „budowle" i „obiekty liniowe" w rozumieniu przepisów prawa budowlanego. W/w pojęcia mieszczą w sobie określenia: „infrastruktura telekomunikacyjna", „infrastruktura telekomunikacyjna o nieznacznym oddziaływaniu", „sieć szerokopasmowa", „telekomunikacyjny obiekt budowlany", zawarte w przepisach prawa telekomunikacyjnego, prawa budowlanego i w ustawie o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych;
e) Nie należy dyskryminować lokalizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych poprzez np. wprowadzenie odmiennych wysokości zabudowy dla budynków czy urządzeń innych niż telekomunikacyjne.
f) W definicji „linii zabudowy" powinno uwzględniać się tylko budynki wyłączając z tego zakresu budowle.
g) Nie należy uzależniać lokalizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych od warunku np. dostępności do drogi publicznej.
h) Nie należy wykluczać lokalizacji sieci i urządzeń telekomunikacyjnych w granicach planu, na obszarach np. prawnej formy ochrony przyrody, poprzez wprowadzanie generalnego zakazu lokalizacji wszelkich inwestycji mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
i) W przypadku ustalenia lokalizacji urządzeń telekomunikacyjnych na terenach zabudowy śródmiejskiej, przestrzeni publicznych, stref ochrony konserwatorskiej, zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej czy też na budynkach można ustalić w zasadach zabudowy i zagospodarowania terenu wymóg kształtowania stosownej formy architektonicznej dla tych urządzeń czy też ich maskowania.

 Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 2 gości.