Jesteś tutajNowelizacja wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki

Nowelizacja wykazu Polskich Norm powołanych w rozporządzeniu w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mi.gov.pl

 

20 grudnia br. w Dzienniku Ustaw nr 239 ukazało się rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zmianie ulegnie wykaz powołanych w rozporządzeniu Polskich Norm. Nowa regulacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. Stosowanie w projektowaniu i wykonawstwie aktualnych Polskich Norm, wprowadzonych w zmienianym załączniku do rozporządzenia, wpłynie pozytywnie na wzrost bezpieczeństwa budynków, w szczególności w zakresie obciążeń wiatrem, jak i oceny zagrożeń od skutków wyładowań atmosferycznych.
 
Celem nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, jest uwzględnienie w rozporządzeniu aktualnego stanu Polskich Norm zatwierdzonych przez Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. Wprowadzenie wymagań wynikających z aktualnych Polskich Norm, czyli norm wprowadzających najnowsze Normy Europejskie (EN), podniesie poziom nowoczesności budynków na zbliżony do europejskiego. Rozwiązania w zakresie ochrony odgromowej powinny podnieść bezpieczeństwo budynków związane z ich ochroną od wyładowań atmosferycznych. Istotne jest również, wpływające na bezpieczeństwo budynku, uwzględnienie zmiany krajowej do Polskiej Normy dotyczącej obciążenia wiatrem.
 
Szczególnie istotne jest uaktualnienie wykazu Polskich Norm z zakresu ochrony odgromowej. Wieloczęściowa Polska Norma PN-EN 62305 Ochrona odgromowa wprowadziła poszczególne części Normy Europejskiej (EN) zamiast nieaktualnych norm PN-E, czy też zmienionych norm PN-IEC lub PN-IEC/TS. Wyszczególnienie budynków, które należy wyposażyć w instalację chroniącą od wyładowań atmosferycznych, zostało - w powołanej obecnie normie - zastąpione oceną ryzyka, którą należy dokonać zgodnie z PN-EN 62305-2:2008. Wynik oceny ryzyka decyduje nie tylko o potrzebie zastosowania środków ochrony, ale również o ich doborze w zależności od wymaganej skuteczności ochrony.Konieczne było również uaktualnienie niektórych norm dotyczących wymagań dla instalacji elektrycznych w budynku (wieloczęściowa Polska Norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne niskiego napięcia) szczególnie w zakresie ochrony przed porażeniem elektrycznym.
 
Nowe przepisy nie będą miały zastosowania do projektów, w stosunku do których przed dniem wejścia w życie rozporządzenia:
1) został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek o zatwierdzenie projektu budowlanego i wnioski te zostały opracowane na podstawie dotychczasowych przepisów,
2) zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 12 gości.