Jesteś tutajNie tylko o wielkopolskiej przyrodzie - IV seminarium o obszarach Natura 2000

Nie tylko o wielkopolskiej przyrodzie - IV seminarium o obszarach Natura 2000


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.gdos.gov.pl

 

21 października na seminarium zorganizowanym przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Poznaniu spotkali się dziennikarze zainteresowani możliwościami pogodzenia ochrony najcenniejszych, w skali europejskiej, fragmentów polskiej przyrody z prowadzeniem inwestycji służących rozwojowi kraju i regionu. Warsztatowy charakter seminarium sprzyjał wymianie poglądów i wyjaśnianiu sobie wszelkich wątpliwości.
 
Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu, Jolanta Ratajczak otwierając spotkanie zwróciła uwagę na obawy jakie budzi czasem europejska sieć ekologiczna Natura 2000    i negatywne postawy wobec niej – wynikające najczęściej z niewiedzy i nieprecyzyjnych informacji na ten temat.
 
– Ciekawe, że jeśli spytać kogokolwiek o to, czy należy chronić przyrodę, jej zasoby, z których jesteśmy przecież jako Polacy dumni, to jestem pewna, że nikt nie odpowie przecząco i nie wyrazi akceptacji dla rezygnacji z ochrony przyrody, czy zgody na nieodwracalne zniszczenie choćby fragmentu naszego dziedzictwa. Ale w praktyce bywa inaczej, prawdopodobnie z powodu obaw dotyczących ewentualnego ograniczenia działalności gospodarczej lub rolnej – mówiła dyrektor Ratajczak. – Dlatego musimy współpracować na rzecz uaktywnienia tych pozytywnych postaw. Bardzo ważne jest przekazywanie i pogłębianie wiedzy o tym, czym są obszary Natura 2000.
 
W województwie wielkopolskim znajduje się 79 obszarów sieci Natura 2000: 19 obszarów specjalnej ochrony ptaków, 29 specjalnych obszarów ochrony siedlisk, mających znaczenie dla Wspólnoty i 31 proponowanych obszarów mających znaczenie dla Wspólnoty – łącznie zajmują 16,5% powierzchni województwa.
 
Do szczególnie ciekawych należą obszary związane z dolinami rzek, np. Warty i Noteci, gdzie można zobaczyć bogactwo ptasich gatunków i cenne zespoły roślinności. W Wielkopolsce znajdziemy też objęte siecią dąbrowy, grądy, łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe oraz niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie. Ten ostatni przykład świadczy wyraźnie o możliwościach, a nawet konieczności pogodzenia gospodarki z ochroną przyrody.
 
O założeniach programu europejskiej sieci ekologicznej Natura 2000 i zasadach wyznaczania obszarów mówił Sławomir Wodzyński z Departamentu Obszarów Natura 2000 GDOŚ. Przedstawił historię tworzenia sieci w Polsce i wyjaśnił, dlaczego wyznaczanie obszarów jeszcze trwa, chociaż już w chwili przystąpienia do Unii Europejskiej w 2004 roku powinniśmy byli je przedstawić Komisji Europejskiej. Poruszył także ważny temat dotyczący ocen oddziaływania na środowisko – ważnego instrumentu prewencyjnego pozwalającego zapobiec powstawaniu strat w środowisku przyrodniczym.
 
Temat ten został znacznie rozszerzony w kolejnej prezentacji, przygotowanej przez Joannę Sztyber z Departamentu Ocen Oddziaływania na Środowisko GDOŚ. Można się było dowiedzieć o warunkach, jakie musi spełnić inwestor chcący prowadzić przedsięwzięcia mogące mieć znaczący wpływ na środowisko oraz kiedy i jakie procedury muszą być przeprowadzone w konkretnych sytuacjach.
 
Naczelnik Wydziału Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000 RDOŚ w Poznaniu, Małgorzata Tarant powiedziała o procedurach administracyjnych RDOŚ dotyczących obszarów Natura 2000, przedstawiając bardziej szczegółowo wybrane interesujące przypadki związane z ocenami oddziaływania inwestycji na te obszary. Ogółem w pierwszym półroczu br. nałożono obowiązek przeprowadzenia oceny w 49 przypadkach, a odstąpiono w 108 przypadkach.
 
Seminarium zakończyła ciekawa prezentacja Bartosza Roszkiewicza z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Poznaniu, który mówił o działaniach kompensacyjnych podejmowanych przez GDDKiA w przypadkach stwierdzenia negatywnego wpływu prowadzonych inwestycji na obszary Natura 2000, a także o wielu przedsięwzięciach minimalizujących ewentualne szkody wyrządzone przyrodzie podczas prowadzenia inwestycji liniowych.
 
Następne seminarium dla dziennikarzy – piąte i ostatnie – dotyczące obszarów Natura 2000 i ocen oddziaływania na środowisko, odbędzie się w czwartek 18 listopada we Wrocławiu.
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.