Jesteś tutajMinister Kraszewski: Polacy chcą przekazać śmieci gminom

Minister Kraszewski: Polacy chcą przekazać śmieci gminom


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mos.gov.pl

 

Ponad 80 proc. Polaków popiera przejęcie obowiązków odbioru i zagospodarowania śmieci przez samorządy.  Ogólnopolskie badanie opinii publicznej pokazuje jak ogromne jest poparcie dla rozwiązania stworzonego przez Ministerstwo Środowiska. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właśnie trafiła do parlamentu.
 
Aż 90 proc. z nas uznaje, że zaśmiecony krajobraz Polski to problem. Niemal co trzecia (30 proc.) osoba przyznaje, że nie uiszcza opłat za wywóz śmieci a co piąta (24 proc.) nie wie jaka jest jej wysokość. Co więcej, prawie wszyscy Polacy chcą surowych kar za zaśmiecanie środowiska naturalnego (96 proc.). W badaniu dla Ministerstwa Środowiska 73 proc. Polaków przyznaje także, że dotychczasowe kary za zanieczyszczanie terenów zielonych i rzek są nieskuteczne.
 
Przygotowana przez Ministerstwo Środowiska Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach reguluje wszystkie te kwestie: z polskiego krajobrazu mogą zniknąć śmieci i dzikie wysypiska,  opłata za śmieci ma być powszechna i możliwa do realnego egzekwowania, a kary skuteczne. Wszystko to możliwe, jeśli władze samorządowe będą zarządzały odpadami komunalnymi. Czy Polacy są za takim rozwiązaniem?
 
Aż 82 proc. Polaków zgadza się na przejęcie obowiązku odbioru i zagospodarowania śmieci przez władze samorządowe w zamian za stała opłatę pobieraną od każdego mieszkańca. Zdanie to w stopniu zdecydowanym popiera 40,5 proc. wszystkich badanych, umiarkowanym 41,6 proc.Poparcie to jest prawie tak samo duże wśród mieszkańców bloków, jak i domów jednorodzinnych.
 
- Przygotowana zmiana w zarządzaniu odpadami ma szansę stać się siłą napędową niezbędnych zmian w gospodarce odpadami. Teraz, kiedy ustawa trafia do sejmu, dodatkowo wiemy, jak ogromnym poparciem społecznym się cieszy -- ponad 80 proc. Polaków chce w zamian za stałą opłatę przekazać gospodarowanie odpadami komunalnymi samorządom. Liczę, że dzięki sprawnej pracy parlamentu wejście w życie tej reformy będzie możliwe jak najszybciej – powiedział prof. Andrzej Kraszewski, minister środowiska
 
86 proc. pytanych wskazuje, że obowiązkiem samorządów jest skuteczniejsza kontrola firm wywożących i przetwarzających odpady. To także gminy powinny lepiej kontrolować i egzekwować opłaty za wywóz śmieci.
 
Dotychczasowe działania gmin, jeśli chodzi o gospodarkę odpadami są przez respondentów oceniane w sposób raczej zadawalający (39 proc.). To co wymaga poprawy to głównie zbyt mała liczba pojemników na odpady selektywne (24 proc.), koszy na śmieci i zbyt rzadki wywóz śmieci (10 proc.).
 
W nowym systemie, na podstawie przygotowanej przez Ministerstwo Środowiska Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, gminy będą przeprowadzały przetargi na odbiór odpadów, gospodarowały środkami pochodzącymi z opłat pobieranych od mieszkańców za odpady (tak jak za wodę czy ścieki), a od firm egzekwowały odpowiednią jakość usług (odpowiednie zagospodarowywanie odpadów zgodne z prawem). Ustawa jest krokiem w kierunku takich zmian w gospodarce odpadami, które w perspektywie następnych lat ułatwią nam osiąganie unijnych norm. System, w którym samorząd lokalny zarządza odpadami obowiązuje już we wszystkich krajach Unii Europejskiej poza Polską i Węgrami.
 
Ustawa została przyjęta przez Radę Ministrów 16 listopada br. Przewidywane wejście w życie ustawy o utrzymaniu i porządku w gminach to 2011 r.
 
Dostosowanie polskiej branży gospodarowania odpadami komunalnymi do standardów europejskich to jedno z głównych wyzwań Ministra Środowiska. Przygotowywane zmiany do ustawy stanowią filar kompleksowych działań ministra Andrzeja Kraszewskiego, mających usprawnić gospodarkę odpadami w Polsce.
 
Odpady to obecnie największy problem ekologiczny w Polsce. W naszym kraju ponad 86% odpadów komunalnych trafia na składowiska (wg GUS w 2009 r.), co jest prawie dwukrotnie powyżej średniej europejskiej (w Unii Europejskiej średnio 47%). W niektórych krajach, takich jak Niemcy, Holandia, Belgia, Dania czy Szwecja na wysypiska trafia ich nawet mniej niż 10,0% (2006 r.), a to dzięki poddawaniu zbieranych odpadów procesom spalania, recyklingu i odzysku. 95 proc. wszystkich naszych śmieci, trafia bez jakiegokolwiek przetwarzania na składowiska – w większości już przepełnione.
 
Dane pochodzą z badania poziomu akceptacji społecznej dla zmian proponowanych w Ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przeprowadzonego w październiku 2010 r. przez Instytut Badania Opinii Homo Homini na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Badanie przeprowadzono na próbie 1000 dorosłych osób reprezentujących gminy wiejskie,  miejsko-wiejskie,  miejskie i  metropolie.
 
 
ZałącznikRozmiar
mieciowa rewolucja - prezentacja.pdf750.97 KB


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 0 gości.