Jesteś tutaj Konsultacje Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Konsultacje Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
http://www.mrr.gov.pl/

 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne i międzyresortowe Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), które potrwają do 2 marca 2011 roku.

W ramach konsultacji społecznych projektu KPZK 2030 zaplanowano trzy konferencje tematyczne:

  • 21 lutego 2011 r. na temat współpracy transgranicznej,  spotkanie organizowane jest w Zielonej Górze w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubuskiego ul. Podgórna 7 w sali Kolumnowej o godzinie 11:00. Zgłoszenia proszę wysyłać do Pani Jolanta Cygan – Bieleń, Departament Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Planowania Przestrzennego, Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, e mail: plan@lubuskie.pl, tel. 068 45 65 234, fax. 068 45 65 342;
  • 23 lutego 2011 r. na temat pomocy obszarom peryferyjnym i problemowym, spotkanie organizowane jest w Lublinie 23 lutego 2011 roku w Urzędzie Wojewódzkim Województwa Lubelskiego przy ul. Spokojnej 4 w sali Błękitnej o godzinie 11:00. Zgłoszenia proszę wysyłać do Pani Magdaleny Kołodyńskej, Wojewódzkie Biuro Planowania Przestrzennego w Lublinie, e-mail: biuro@bpp.lublin.pl, tel. 81 53 40 411, fax. 81 74 24 009; 
  •   
  • 28 lutego 2011 r. na temata policentrycznej metropolii sieciowej i współpracy miast, spotkanie organizowane jest w Bydgoszczy w Kujawsko - Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim przy ul. Jagiellońskej 3 w sali konferencyjnej na parterze budynku A o godzinie 11:00. Zgłoszenia proszę wysyłać do Pana Adama Stańczyka, Z-ca Dyrektora Kujawsko Pomorskiego Biura Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku - Kierownik Oddziału w Bydgoszczy, e-mail: bydgoszcz@biuro-planowania.pl, tel. 52 3221026.
Minister Rozwoju Regionalnego zachęca do zgłaszania uwag do projektu KPZK 2030, które można przesyłać na załączonym poniżej formularzu na adres: konsultacje_kpzk@mrr.gov.pl.

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stanie się najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Projekt KPZK 2030 został opracowany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, jednocześnie wpisując się w zintegrowany system zarządzania rozwojem Polski.

W projekcie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju oraz sformułowano następujący cel strategiczny: "Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookresowym".

Aby osiągnąć cel strategiczny KPZK 2030 formułuje sześć celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju:

  1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności;
  2. Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów;
  3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej;
  4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski;
  5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa;
  6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
W przygotowaniu projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wzięli udział przedstawiciele resortów, regionalnych jednostek planowania przestrzennego oraz departamentów rozwoju regionalnego w Urzędach Marszałkowskich, a także eksperci naukowi. Ponadto uwzględniono uwagi wynikające z Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko  oraz jej konsultacji społecznych, stanowiska Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, a także uzgodnień z resortami i podlegającymi im instytucjami.


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 11 gości.