Jesteś tutajKonsultacje Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030

Konsultacje Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.mrr.gov.pl

 

Rozpoczęły się konsultacje społeczne i międzyresortowe Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK 2030), które potrwają do 2 marca 2011 roku.
 
W ramach konsultacji społecznych projektu KPZK 2030 zaplanowano trzy konferencje tematyczne:
-        21 lutego 2011 r. w Zielonej Górze - Współpraca transgraniczna;
-        23 lutego 2011 r. w Lublinie - Pomoc obszarom peryferyjnym i problemowym;
-        28 lutego 2011 r. w Bydgoszczy - Policentryczna metropolia sieciowa i współpraca miast.
 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 stanie się najważniejszym długookresowym, krajowym dokumentem strategicznym, dotyczącym zagospodarowania przestrzennego. Projekt KPZK 2030 został opracowany na podstawie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 roku, jednocześnie wpisując się w zintegrowany system zarządzania rozwojem Polski.
 
W projekcie przedstawiono wizję zagospodarowania przestrzennego kraju oraz sformułowano następujący cel strategiczny: "Efektywne wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych dla osiągania ogólnych celów rozwojowych – konkurencyjności, zatrudnienia, sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności w wymiarze społecznym, gospodarczym i terytorialnym w horyzoncie długookresowym".
 
Aby osiągnąć cel strategiczny KPZK 2030 formułuje sześć celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju:
-        Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego sprzyjającej spójności;
-        Poprawa spójności wewnętrznej kraju poprzez promowanie integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich terytoriów;
-        Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej;
-        Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski;
-        Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności obronne państwa;
-        Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.
 
W przygotowaniu projektu Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 wzięli udział przedstawiciele resortów, regionalnych jednostek planowania przestrzennego oraz departamentów rozwoju regionalnego w Urzędach Marszałkowskich, a także eksperci naukowi. Ponadto uwzględniono uwagi wynikające z Prognozy Oceny Oddziaływania na Środowisko oraz jej konsultacji społecznych, stanowiska Państwowej Rady Gospodarki Przestrzennej, a także uzgodnień z resortami i podlegającymi im instytucjami.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 24 gości.