Jesteś tutajJESSICA w Wielkopolsce

JESSICA w Wielkopolsce


0
No votes yet
Your rating: None
Źródło: 
www.bgk.com.pl

 

Bank Gospodarstwa Krajowego, działający jako Fundusz Rozwoju Obszarów Miejskich (FROM) oferuje inwestorom planującym realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w województwie wielkopolskim preferencyjne wsparcie finansowe w ramach inicjatywy UE JESSICA. Inicjatywa ta jest finansowana w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
 
BGK został wybrany do pełnienia funkcji FROM po konkursie ofert przeprowadzonym przez Europejski Bank Inwestycyjny (EBI). Ostateczną decyzję o powierzeniu BGK zarządzania kwotą ok. 293,7 mln zł przeznaczoną na finansowanie projektów rewitalizacyjnych podjęła  11 września 2010 r. Rada Inwestycyjna, powołana przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego.
 
Po krótkich negocjacjach, 29 września br., pomiędzy EBI a BGK została podpisana umowa operacyjna określająca zadania BGK.
 
Już miesiąc po zawarciu tej umowy, 29 października br., BGK rozpoczął nabór wniosków o udzielenie pożyczki na realizację miejskich projektów rewitalizacyjnych w ramach inicjatywy JESSICA.
 
Inwestorami mogą być m.in. przedsiębiorcy, miasta, spółki komunalne, wyższe uczelnie.
 
Przedmiotem finansowania mogą być inwestycje miejskie na obszarach zdegradowanych, ujęte w Lokalnych Programach Rewitalizacji. Finansowane będą projekty umożliwiające zwrot zainwestowanego kapitału i spłatę zaciągniętej pożyczki, ale jednocześnie, ze względu na komponent społeczny, nie mające możliwości uzyskania pełnego finansowania komercyjnego.
 
Projekty finansowane będą za pomocą preferencyjnych pożyczek udzielanych do 75% całkowitych kosztów kwalifikowanych projektu. Okres spłaty pożyczki to maksymalnie 20 lat, z maksymalną karencją w spłacie kapitału do 4 lat. Oprocentowanie oparte jest na stopie referencyjnej NBP (obecnie 3,5%), pomniejszonej o tzw. wskaźnik społeczny (w zależności od wpływu projektu na czynniki społeczne wskaźnik przyjmuje wartość od 0 do 2 pp.).
 
Nabór wniosków ma charakter otwarty (do wyczerpania środków przeznaczonych na realizację inicjatywy JESSICA w Wielkopolsce) - planujemy, że pierwsze umowy z inwestorami zostaną zawarte już w grudniu br.
 
 


Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 26 gości.