Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Dziś znalezione na LEXie

Dziś znalezione na LEXie


Obrazek użytkownika adam

By adam - Posted on 03 Październik 2013

KE chce poprawić dostęp do zawodów regulowanych

Komisja Europejska przyjęła wczoraj komunikat, w którym ogłasza rozpoczęcie oceny krajowych przepisów regulujących dostęp do zawodów. Zawody regulowane to takie zawody, do których dostęp uzależniony jest od posiadania określonych kwalifikacji, lub takie, do których wykonywania potrzebny jest określony chroniony prawem tytuł (np. zawody farmaceuty lub architekta). Takie ograniczenia mogą być uzasadnione ważnymi względami, np. ochroną konsumenta. Jednakże zbyt restrykcyjne warunki dostępu do niektórych zawodów mogą zniechęcać młodych ludzi do wchodzenia na rynek pracy lub nawet im to uniemożliwiać. Różnice między systemami prawnymi mogą utrudniać wykwalifikowanym specjalistom ubieganie się o pracę w innych państwach członkowskich.
Gdy państwa członkowskie zwiększą przejrzystość przepisów i ich proporcjonalność do celu, poprawi się dostęp do zawodów regulowanych, co z kolei ułatwi wykwalifikowanym specjalistom mobilność na jednolitym rynku. Będą oni mieli także większe możliwości transgranicznego świadczenia usług. Zmiany te mogą także wywrzeć pozytywny wpływ na zatrudnienie i pobudzić wzrost gospodarczy, biorąc pod uwagę fakt, że usługi przedstawicieli wolnych zawodów tworzą ok. 9 proc. PKB w Unii Europejskiej.
Komisja opublikowała także sprawozdanie ze wzajemnej oceny wymagań dotyczących form prawnych i struktury udziałowej, przeprowadzonej na podstawie dyrektywy usługowej. Uzupełni ono obraz barier utrudniających dostęp do zawodów regulowanych oraz ich wykonywanie. Wymagania te, często występujące obok ograniczeń dostępu do zawodów, mogą hamować tworzenie jednostek zależnych i zakładanie firm, w ramach których współpracują specjaliści z różnych dziedzin.
Komisarz ds. rynku wewnętrznego i usług Michel Barnier oznajmił: "Mimo naszych intensywnych działań na tym polu mobilność specjalistów w Unii Europejskiej wciąż jest niewielka. Warunki dostępu do niektórych zawodów są niekiedy bardzo skomplikowane i wiążą się z wieloma uciążliwościami. Bardzo często występują też znaczne różnice między warunkami obowiązującymi w poszczególnych państw członkowskich. Zniechęca to pracowników do poszukiwania i podejmowania pracy w innych państwach członkowskich. Jestem przekonany, że ustalenie przez państwa członkowskie listy zawodów regulowanych, a następnie dokonanie przeglądu i oceny barier w dostępie do nich okaże się użyteczne. Nie chodzi o deregulację wolnych zawodów ani o nakładanie jakichkolwiek sankcji na państwa członkowskie, lecz o poprawę dostępności usług świadczonych przez osoby wykonujące takie zawody. W tym celu chcemy sprawdzić, które rozwiązania w zakresie dostępu do wolnych zawodów są najprostsze, najbezpieczniejsze, najbardziej proporcjonalne i przejrzyste".
W wyniku wczorajszego komunikatu zostaną wdrożone wymogi określone w zmienionej dyrektywie w sprawie uznawania kwalifikacji zawodowych. Jest to jeden z priorytetów Aktu o jednolitym rynku I z 2011 r. W komunikacie proponuje się najpierw przeprowadzenie procedury, która zwiększy przejrzystość w tej dziedzinie. Wszystkie państwa członkowskie będą musiały zgłosić wykaz zawodów regulowanych, w tym objętych regulacją na poziomie regionalnym. Następnie Komisja opublikuje ten wykaz w postaci europejskiej mapy zawodów regulowanych, która jasno pokaże, które zawody są regulowane w poszczególnych krajach. Dzięki tej mapie przedstawiciel wolnego zawodu, który będzie chciał wykonywać go w innym państwie członkowskim, pozna warunki dotyczące tego zawodu obowiązujące w danym państwie.
Państwa członkowskie UE stosują bardzo różne warunki dostępu do wolnych zawodów. Przyczyny takiego stanu rzeczy nie zawsze są jasne. W drugim etapie rozpoczętego wczoraj procesu państwa członkowskie mają w ciągu najbliższych dwóch lat wzajemnie ocenić, jakie bariery ograniczają dostęp do niektórych zawodów. Komunikat określa ambitny plan prac dla Komisji i krajowych organów administracji uczestniczących we wzajemnej ocenie. Do tego procesu zostaną w pełni włączone zainteresowane strony, w szczególności podmioty reprezentujące przedstawicieli wolnych zawodów. Pozwoli to także na dialog między państwami członkowskimi stosującymi różne podejście do tych kwestii. Przeanalizowane zostaną konsekwencje wszelkiego rodzaju formalnych i nieformalnych ograniczeń w dostępie do działalności zawodowej.

Opracowanie: Rafał Bujalski, RPE WKP
Źródło: www.europa.eu/rapid, stan z dnia 3 października 2013 r.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 8 gości.