Jesteś tutajForums / Urbanistyka w praktyce / Czy można zagospodarować drogę wewnętrzną będącą w granicach prywatnej działki

Czy można zagospodarować drogę wewnętrzną będącą w granicach prywatnej działki


Obrazek użytkownika PJankowski

By PJankowski - Posted on 24 Październik 2013

Witam. Posiadam nietypowy problem. Moja firma jest użytkownikiem wieczystym gruntu na którego małym kawałku istnieje część drogi wewnętrznej. Miasto od jakiegoś czasu robi zakusy na cały teren tej drogi wewnętrznej na której parkują samochody mieszkańców okolicznych kamienic, pracowników okolicznych biurowców etc. Chcą teraz utworzyć teren drogi publicznej i odholowywać parkujące nielegalnie samochody.
Pytanie moje brzmi, czy my możemy zmienić zagospodarowanie naszego kawałka gruntu i powiększyć np nasz parking na poczet tej drogi wewnętrznej?
Czy miasto może dowolnie zmieniać przeznaczenie drogi z wewnętrznej na publiczną? Czy mogą pominąć nas jako użytkowników wieczystych części tej drogi? Zaznaczę że oznakowanie wjazdu na drogę wewnętrzną stoi na naszej działce

Obrazek użytkownika adam

1. Co to znaczy, że jesteście użytkownikiem wieczystym gruntu, na którego małym kawałku jest część drogi wewnętrznej? Czyli, że miasto oddało Wam w użytkowanie wieczyste drogę? Czy może ta "droga" to po prostu wyjeżdżona przez samochody część gruntu w Waszym użytkowaniu i formalnie nigdy drogą nie była?
2. Czyja jest ta droga wewnętrzna na reszcie jej przebiegu?
3. Czy działka jest obciążona jakimiś służebnościami w postaci drogi koniecznej (dojazdu) do innej działki? Co mówi KW?
4. Czy jest tam plan miejscowy? Co mówi dla Waszej działki? Przyjrzyj się dokładnie, czy w jej granicach nie istnieją inne przeznaczenia, np. właśnie droga? Jeśli nie ma to jaka była treść decyzji o warunkach zabudowy (na jaką inwestycję), czy linie rozgraniczające w załączniku mapowym biegną po granicach działki i czy dotyczą tylko przeznaczenia odnoszącego się do budynku, czy może jest tam coś o drodze?
5. Jaka jest struktura użytków Waszej działki? Czy wśród nich jest użytek o nazwie "dr"?
6. Co rozumiesz przez stwierdzenie "powiększyć np nasz parking na poczet tej drogi wewnętrznej"? Tzn. rozbudować parking na tym terenie, który jest tą drogą?

Odpowiedz na te pytania to i pomoc będzie lepsza :)
Czy ta sprawa nie była już w jakimś WSA? Coś mi się wydaje, że gdzieś to już czytałem...

Obrazek użytkownika preza

... bo temat wygląda na złożony.

Obrazek użytkownika ddd

Przede wszystkim należy zwrócić uwagę, że omawiana działka nie jest działką prywatną, ponieważ stanowi własność miasta i jedynie pozostaje w użytkowaniu wieczystym. Niemniej jednak nawet gdyby była działką prywatną to gminie przysługuje prawo jej wywłaszczenia z tego względu, że droga publiczna jest celem publicznym zgodnie z art. 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Oczywiście nie oznacza to, że wywłaszczona zostanie cała działka. Należy zwrócić uwagę, że to właściciel działki, w tym przypadku Miasto posiada uprawnienia do dokonywania podziału nieruchomości, a nie jej użytkownik wieczysty. W związku z tym nastąpi podział nieruchomości związany z wydzieleniem działki pod drogę publiczną. Będzie to podział zarówno geodezyjny jak i wieczystoksięgowy. Zgodnie z art. 128 ust. 3 ustawy o gospodarce nieruchomościami jeżeli na wywłaszczanej nieruchomości, stanowiącej własność jednostki samorządu terytorialnego, jest ustanowione prawo użytkowania wieczystego, odszkodowanie zmniejsza się o kwotę równą wartości tego prawa. Ponadto proszę zwrócić uwagę na art. 98 ust.1 tejże ustawy, który stanowi, że działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne: gminne, powiatowe, wojewódzkie, krajowe - z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela, przechodzą, z mocy prawa, odpowiednio na własność gminy, powiatu, województwa lub Skarbu Państwa z dniem, w którym decyzja zatwierdzająca podział stała się ostateczna albo orzeczenie o podziale prawomocne.

Do opisywanej sytuacji jeszcze nie doszło, w związku z czym przysługuje Panu prawo do ograniczenia ruchu pojazdów na wspomnianej drodze wewnętrznej, pod warunkiem, że nie istnieje służebność drogi koniecznej, co można sprawdzić w księdze wieczystej na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości. Wspomniał Pan również o woli zastąpienia drogi wewnętrznej parkingiem. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 8 ust. 1. ustawy o drogach publicznych drogi, parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg są drogami wewnętrznymi. Proszę jednak zwrócić uwagę na to, że zgodnie z art. 62 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami w umowie o oddanie nieruchomości gruntowej w użytkowanie wieczyste ustala się sposób i termin jej zagospodarowania, w tym termin zabudowy, zgodnie z celem, na który nieruchomość gruntowa została oddana w użytkowanie wieczyste. W związku z powyższym kwestię tę najlepiej przedyskutować w Urzędzie Miasta. Aczkolwiek należy ponownie zwrócić uwagę, że Miastu i tak będzie przysługiwało prawo do wydzielenia drogi publicznej.

Pozdrawiam.Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 3 gości.