Jesteś tutajForums / Zmiany legislacyjne / Czy coś się zmieni?

Czy coś się zmieni?


Obrazek użytkownika p.m.

By p.m. - Posted on 19 Październik 2014

Witam,

Jak wiele złego dokonało PZP doskonale wiadomo - do tego nie ma co wracać, tego nie ma co oceniać wnikliwiej.
Jednak:
http://dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1232
Jakie są Państwa opinie na temat tej nowelizacji? Czy jest szansa na normalność?

Obrazek użytkownika p.m.

W pewnych kwestiach nic się nie zmienia :)

Obrazek użytkownika Piotr F

A jaka jest Pana opinia?

Obrazek użytkownika Jastrząb2702

z lexa
"Czego dotyczy zmiana: Celem nowelizacji jest wyeliminowanie krytykowanych przez wiele środowisk dotychczasowych mankamentów takich jak ustalanie ceny jako wyłącznego kryterium. Dzięki nowelizacji ma także nastąpić podniesienie standardów jakości realizowanych zamówień publicznych, oraz zwiększenie ich dostępności dla małych i średnich przedsiębiorców. Główne zmiany wprowadzone nowelizacją dotyczą m.in.:
- odformalizowania postępowania na usługi niepriorytetowe o wartości poniżej progów unijnych,
- wprowadzenia fakultatywnej przesłanki wykluczenia wykonawcy dotyczącej zawinionych i poważnych naruszeń obowiązków zawodowych,
- zmian w zakresie powoływania się przez wykonawców na zasoby podmiotów trzecich,
- wprowadzenia możliwości określenia przez zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia wymagań związanych z realizacją zamówienia dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę,
- wprowadzenia możliwości korzystania przez zamawiających z przykładowych wzorów dokumentów,
- zmiany w zakresie zatrzymania wadium,
- ograniczenia stosowania wyłącznie kryterium cenowego, a także modyfikacji zasad ustalania rażąco niskiej ceny.
W przepisach przejściowych przewidziano, że w razie zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z późn. zm.),
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez wykonawcę zamówienia publicznego, wynikającego z zawartej przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy umowy zawartej na okres dłuższy niż 12 miesięcy, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. "
A tak naprawdę gminy chcą mieć święty spokój (i w zasadzie nie ma się co dziwić) - szybko sprawnie przeprowadzić przetarg i jak najtaniej. Potem się zaczyna, że wykonawca nie chce do gminy przyjeżdżać, że zostawia gminę z rozbabraną dokumentacją itp. Proste rozwiązanie - nie pamiętam z jakiego kraju europejskiego - najniższa i najwyższa cena odpada. Wszystko się jednak kręci wokół pieniędzy - gminy w szczególności małe nie mają kasy - więc i tak chodzi o cenę, a dalej jakoś to będzie. no i jest wszechobecny bałagan, a plany to życzenia Inwestora i instytucji opiniujących i uzgadniających.

Moje wypowiedzi nie zawierają lakowania produktu ani treści promocyjnych. Uśmiechu każdemu, każdego dnia!Nawigacja

Kto przegląda

W tej chwili stronę przegląda 0 users i 5 gości.